Certifikované obchodní podmínky dTest

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle č.l 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR") je prodávající.
 2. Kontaktní údaje správce:  

  Ondřej Vašťák (COBISHOP.CZ)      

  IČO: 06355421  

  U Potoka 1185, 686 03 Staré Město          

  E-mail: obchod@cobishop.cz      

  Tel.: +420 608 414 154

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované, nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na určitý znak jako je jméno, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní, nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

 1. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením GDPR jeho osobní údaje v následujícím rozsahu:

  jméno a příjmení

  adresa

  e-mail

  telefonní číslo

  platební údaje

 2. Právním základem pro zpracování údajů v souladu s GDPR je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

III.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

 1. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všechkupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

IV.

Doba uložení údajů

 1. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
 2. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v proběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu.
 3. V případě, že prodávající je plátcem DPH, kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uschována do konce roku 2028). Daňová doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

V.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

 1. Kupující bere na vědomí, že dle článku 15 až 21 GDPR má právo:

  a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím vymezeným v článku 15 GDPR.

  b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dostatečného prohlášení dle článku 16 GDPR.

  c) na výmaz (,,právo být zapomenut"), které spočívá v tom, že správce  bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

  d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR.

  e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR

  f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

 2. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 20 dnů od obdržení žádosti.
 3. V případě pochybností o zpracování osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
 4. prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím vymezeným v článku 15 GDPR.

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dostatečného prohlášení dle článku 16 GDPR.

c) na výmaz (,,právo být zapomenut"), které spočívá v tom, že správce  bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR.

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

VI.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 07. 2018

 


Respektujeme vaše súkromie.

Cobishop.cz používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky (základné súbory cookie), na meranie návštevnosti (analytické súbory cookie) a na personalizáciu reklamy (marketingové súbory cookie). Na to, aby sme mohli používať súbory cookie, potrebujeme váš láskavý súhlas. Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať naše služby. Podrobné informácie nájdete TU.

 

Súhlasím a prijímam
Podrobné nastavenie
Nesúhlasím