Certifikované obchodní podmínky dTest

Všeobecné podmienky

Toto je orientačný automatický preklad zmluvných podmienok, ktorý môže obsahovať chyby v preklade. Právne záväzné sú len podmienky v českom jazyku.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cobishop.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Definícia

Tieto podmienky sú určené výlučne na online predaj tovaru spotrebiteľom.

Kupujúci:

Na účely týchto obchodných podmienok je kupujúcim spotrebiteľ, teda osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania (ďalej len "kupujúci").

Predajca:

Na účely týchto Obchodných podmienok sa predávajúcim rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho povolania (ďalej len "predávajúci").

OZ:

Zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ")

 

Kontaktné údaje

Názov e-shopu: www.cobishop.cz

Prevádzkovateľ: Ondřej Vašťák

Sídlo spoločnosti: U Potoka 1185, 686 03, Staré Město, Česká republika

ID: 06355421

DIC: CZ7405224607

Fyzická osoba podnikajúca zapísaná v živnostenskom registri Mestského úradu v Uherskom Hradišti

Telefón: +420 608 414 154

E-mail: info@cobishop.cz

Kontaktná adresa: U Potoka 1185, 686 03, Staré Město, Česká republika

Zoznam prevádzok: náměstí Hrdinů 109, 686 03, Staré Město, Česká republika

Otváracie hodiny e-shopu: PO - PI 9:00 - 19:00, SO 10:00 - 13:00, NE - zatvorené

Otváracie hodiny výdajného miesta: Po - Pi 9:00 - 17:00, So po telefonickej dohode, Ne - zatvorené

Kódex správania: predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.

Popredajný servis: Predávajúci zabezpečuje dodávku náhradných dielov.

 

Informácie

Informácie o zakúpenom tovare sú k dispozícii pri každom jednotlivom tovare. Informácie o tovare a cena uvedená predávajúcim sú záväzné s výnimkou prípadu zjavného omylu.

Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov okrem nákladov na doručenie.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú kupujúci platí za použitie týchto prostriedkov.

Informácie o spôsoboch platby, ktoré predávajúci akceptuje, nájdete TU. Predávajúci si neúčtuje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem času platby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prijatie nevyžiadaného plnenia kupujúcim nepredstavuje prijatie ponuky. 

Ak predávajúci poskytuje prístup k recenziám predávaného tovaru od iných kupujúcich, predávajúci zabezpečuje a kontroluje pravosť takýchto recenzií prepojením recenzií kupujúcich s konkrétnymi objednávkami, čím dokáže overiť a preukázať, že recenzia pochádza od skutočného kupujúceho. O konkrétnom spôsobe overovania recenzií bude predávajúci informovať kupujúceho na stránkach svojho e-shopu.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

 

Objednávanie a dodávanie tovaru

Kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim možno uzavrieť len v českom jazyku.

Na uzavretie zmluvy musí kupujúci vytvoriť objednávku v e-shope predávajúceho. Tú možno vytvoriť nasledujúcim spôsobom:

Kupujúci po výbere tovaru na e-shope Predávajúceho, kde sú uvedené zákonné informácie o kupovanom tovare, označí príslušný tovar, o ktorý má záujem, kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka"). Informácie o cene tovaru, cene a spôsobe dopravy a spôsobe platby budú uvedené v procese vytvárania objednávky, kde si Kupujúci zvolí spôsob a cenu dopravy a spôsob platby. Celková cena bude uvedená v súhrne pred odoslaním objednávky podľa vybraného tovaru, jeho dodania a spôsobu platby. Kupujúci v procese objednávky uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje.

Objednávku je možné upravovať, dopĺňať a kontrolovať až do jej dokončenia. Po skontrolovaní, potvrdení znalosti a súhlasu s týmito podmienkami môžete objednávku dokončiť stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby".

Vyplnením objednávky sa kupujúci výslovne zaväzuje zaplatiť za tovar prostredníctvom záväzného potvrdenia objednávky.

Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu e-mailom čo najskôr po jej doručení predávajúcemu. K tomuto potvrdeniu objednávky sa priloží zhrnutie objednávky a tieto obchodné podmienky platné v deň objednávky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy v textovej forme v primeranej lehote po jej uzavretí, najneskôr však v čase dodania tovaru.

Ak je to potrebné vzhľadom na povahu predávaného tovaru, spôsob a dobu jeho používania, predávajúci zabezpečí, aby tieto informácie boli uvedené v priložených písomných pokynoch a aby boli zrozumiteľné. V takom prípade predávajúci poskytne kupujúcemu návod na použitie tovaru na trvanlivom nosiči. Predávajúci poskytne kupujúcemu pokyny v listinnej podobe, ak o to kupujúci požiada a ak to nie je neprimerané vzhľadom na okolnosti alebo spôsob uzavretia zmluvy alebo vlastnosti predávaného tovaru.

Predávajúci zašle kupujúcemu kompletný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky tak, aby bol tovar dodaný kupujúcemu najneskôr do 30 dní, pokiaľ predávajúci neurčí pre jednotlivé tovary inú dodaciu lehotu. Ak je tovar uvedený ako "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. V prípade platby vopred bude tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný prevziať tovar a zaplatiť zaň. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať tovar čo najskôr po jeho prevzatí.

Predávajúci zašle kupujúcemu doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr však do dvoch dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak o to kupujúci požiada, predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu, v akom rozsahu a ako dlho trvajú povinnosti kupujúceho z vadného plnenia a ako môže kupujúci uplatniť svoje práva z nich vyplývajúce.

Cena a spôsob doručenia TU.

Ak predávajúci nedodrží termín dodania alebo odoslania tovaru, kupujúcemu bude poskytnutá zľava vo výške 5 % z ceny ďalšieho nákupu. Ostatné nároky kupujúceho nie sú dotknuté.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po prijatí a zaplatení celkovej ceny tovaru. V prípade platby bankovým prevodom sa celková cena uhrádza pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch sa uhrádza v čase platby.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, s výnimkou odmietnutia prevzatia z dôvodu zjavného poškodenia tovaru, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v okamihu, keď mal možnosť tovar prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho ho neprevzal.

Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote porušením svojej povinnosti, je povinný zaplatiť predávajúcemu skladné za každý deň omeškania vo výške 10 Kč, najviac však 300 Kč, predávajúci je oprávnený tovar vhodným spôsobom predať po tom, čo o tom kupujúceho e-mailom upovedomil a poskytol mu novú primeranú lehotu na prevzatie. Predávajúci je oprávnený započítať si náklady na skladovanie a náklady na neúspešné dodanie tovaru z dôvodu nedostatočnej súčinnosti zo strany kupujúceho v potrebnej výške s výnosom z predaja.

V prípade, že kupujúci neprevezme tovar, je predávajúci oprávnený na žiadosť kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s jeho opätovným doručením a v prípade, že je zvolený spôsob platby pri prevzatí tovaru alebo pri ďalšej objednávke kupujúceho na tomto e-shope, požadovať od kupujúceho platbu vopred.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením doručeným Predávajúcemu do 21 dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo poslednej položky Tovaru (ak sa v rámci jednej objednávky dodáva viac položiek Tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne), položky alebo časti dodávky Tovaru (ak sa Tovar skladá z viacerých položiek alebo častí), alebo prvej dodávky pravidelne alebo opakovane dodávaného Tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia Tovaru alebo vykonania platby. Toto obdobie má kupujúcemu umožniť, aby sa primerane oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle alebo doručí predávajúcemu do 21 dní. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý odstupuje od zmluvy. Pre uľahčenie komunikácie sa odporúča uviesť v odstúpení od zmluvy dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankový účet a zvolený spôsob vrátenia. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu celú sumu zodpovedajúcu cene tovaru a nákladom zaplateným za jeho dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým bola platba prijatá od kupujúceho. Ak predávajúci ponúka viacero možností v rámci určitého spôsobu dodania, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšiu z nich. Ak predávajúci dodal tovar kupujúcemu bezplatne, kupujúci nemá nárok na náhradu poštovného. Kupujúci je povinný zakúpený tovar odoslať alebo odovzdať predávajúcemu najneskôr v rovnakej lehote; to neplatí, ak predávajúci ponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Tovar by sa mal vrátiť predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku manipulácie s tovarom, okrem manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako dostane tovar alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak sa hodnota vráteného tovaru zníži v dôsledku iného zaobchádzania s tovarom, ako je zaobchádzanie potrebné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu za zníženie hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú sumu.

Výnimky:

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo odstúpiť od zmluvy nemožno uplatniť najmä na zmluvy:

  • pri dodaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, po začatí plnenia v prípade odplatného plnenia, ak sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a kupujúci bol poučený, že tým právo na odstúpenie od zmluvy zaniká a predávajúci mu poskytol potvrdenie v súlade so zákonom;
  • o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu, v prípade odplatného plnenia len vtedy, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil kupujúceho, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy;
  • za dodanie služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu nezávislých od vôle predávajúceho;
  • na dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám;
  • pre dodávky tovaru podliehajúceho skaze alebo s krátkou životnosťou;
  • pri dodaní tovaru, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmieša s iným tovarom;
  • za dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je vhodný na vrátenie po tom, čo ho kupujúci porušil;
  • na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil;
  • na dodávanie novín, časopisov alebo periodík, s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii TU.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci tohoto bodu obchodních podmínek kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

Práva a povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia

Kvalita pri príjme

Ak má tovar pri prevzatí vady (napr. nezodpovedá dohodnutému popisu, typu, množstvu, kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, nie je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, nie je dodaný s dohodnutým príslušenstvom, návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu; nie je vhodný na obvyklý alebo dohodnutý účel; nezodpovedá obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu z hľadiska množstva, kvality, trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie; nie je kompletný, t. j. (napr. nedodanie príslušenstva vrátane obalu, návodu na montáž alebo iných pokynov, ktoré mohol kupujúci rozumne očakávať, alebo iných zákonných, zmluvných alebo dokonca predzmluvných parametrov), ide o vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Zodpovednosť za vady tovaru uvedená v § 2161 ods. 2 OZ sa neuplatní, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že sa vlastnosť tovaru líši, a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

Kupujúci môže reklamovať vadu u predávajúceho najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru a uplatniť právo na bezplatné odstránenie vady podľa svojej vôle, a to buď opravou, alebo dodaním novej veci bez vád, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s iným spôsobom odstránenia vady neprimerane nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či ju možno odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.

Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady (opravou alebo dodaním novej veci), ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. V takom prípade, ak kupujúci oprávnene upozornil na vadu, má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo, ak vada nie je nepodstatná, právo odstúpiť od zmluvy.

V prípade kúpy z druhej ruky môže predávajúci skrátiť lehotu na uplatnenie práva z chybného plnenia až na jeden rok od prevzatia. Do jedného roka od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada existovala už pri prevzatí tovaru, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať, ak správne upozornil na vadu.

Kupujúci nemá nárok na žiadne práva vyplývajúce z chybného plnenia, ak chybu sám spôsobil. Vada nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním.

V prípade predaja použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania alebo opotrebovania.

Predávajúci zodpovedá za vady počas doby používania uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v priloženom návode. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za akúkoľvek vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť v súlade so zmluvou. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.

Ak je predmetom kúpy digitálny predmet, predávajúci zabezpečí, aby sa kupujúcemu poskytli dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a aby sa okrem dohodnutých aktualizácií poskytli kupujúcemu aj aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si predmet po prevzatí zachoval svoje vlastnosti podľa § 2161 OZ (kvalita pri prevzatí), a musí byť informovaný o ich dostupnosti počas obdobia dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia podľa zmluvy, a ak je dohodnuté poskytovanie počas obdobia dlhšieho ako dva roky, počas celého obdobia a/alebo tak dlho, ako môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať jednorazovo podľa zmluvy. To neplatí, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že aktualizácie nebudú poskytované, a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

Ak kupujúci neaktualizuje v primeranej lehote, nemá kupujúci žiadne práva z vady, ktorá vznikla výlučne v dôsledku neaktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo dôsledky neaktualizácie, alebo ak aktualizáciu nevykonal, alebo ju nevykonal správne z dôvodu chyby v pokynoch.

Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa v tomto období objaví alebo vyskytne chyba, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za chybnú.

Ak sa vada prejavuje opakovane alebo ak je vada podstatná, kupujúci môže uplatniť právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná. Ďalšie dôvody na uplatnenie práva na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v článku 6 Vybavovanie reklamácií.

Na vybraný tovar sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu okrem zodpovednosti za vady pri prevzatí tovaru aj zmluvnú záruku v trvaní 24 mesiacov. V prípade zmluvnej záruky predávajúci vydá kupujúcemu záručný list (záručný list) v textovej forme podľa § 2174a OZ najneskôr pri prevzatí tovaru.

Ak predávajúci zaručuje, že vec si zachová svoje funkcie a výkon pri bežnom používaní počas určitého obdobia, kupujúci má v rámci záruky prinajmenšom právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby používania predmetu na obale predmetu.

 

Vybavovanie reklamácií

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na odstránenie vady bez zbytočného odkladu po zistení vady. Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje, popis závady a žiadosť o spôsob vybavenia reklamácie.

Stiahnite si formulár TU.

Ak má predávajúci prevádzkareň, zabezpečí, aby bol v prevádzkarni počas celej pracovnej doby prítomný zamestnanec zodpovedný za vybavovanie reklamácií.

Kupujúci je povinný preukázať kúpu tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá alebo doručí tovar predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu súčasne alebo po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby sa zabránilo jeho poškodeniu, a pri preprave by mal byť čistý a kompletný.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie Kupujúcim, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie Kupujúcim, obsah reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný Kupujúcim a kontaktné údaje Kupujúceho za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobila značné ťažkosti, pričom zohľadní povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec prípadne zakúpil.

Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady a informuje kupujúceho o vybavení reklamácie na poskytnuté kontaktné údaje najneskôr do 20 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Ak predávajúci nevyrieši reklamáciu v uvedenej lehote, vrátane oznámenia kupujúceho o vybavení reklamácie, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

Ak je predmetom povinnosti poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, sťažnosť sa musí vybaviť v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý kupujúci oň požiadal.

Ak predávajúci odmietne vadu veci odstrániť a/alebo ju neodstráni v súlade s § 2170 ods. 1 a 2 OZ a/alebo ak je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že vadu nemožno odstrániť v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho, môže kupujúci požadovať primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná; vada sa nepovažuje za nepodstatnú.

Lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať v prípade oprávnenej reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby poverené vykonaním opravy.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci je správcom osobných údajov poskytnutých na účely plnenia predmetu zmluvy.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Meno a priezvisko: Ondřej Vašťák

Adresa: U Potoka 1185, 686 03, Staré Město, Česká republika

ID: 06355421

DIC: CZ7405224607

Telefón: +420 608 414 154

E-mail: info@cobishop.cz

Kontaktná adresa: U Potoka 1185, 686 03, Staré Město, Česká republika

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ spracovania

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (vybavenie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a dodania tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácie) bude správca spracúvať a uchovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Kategórie príjemcov/prijímateľov osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne žiadnym iným subjektom okrem týchto spracovateľov/správcov:

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolil v objednávkovom formulári na účely doručenia tovaru, zoznam dopravcov je k dispozícii TU a údaje budú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;

b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. V tomto prípade je právnym základom spracovania oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v zistení spokojnosti kupujúceho s nákupom u prevádzkovateľa. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a vykonáva sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený použiť zaslanú e-mailovú adresu výlučne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle podmienok programu Overené zákazníkmi, ktorý je k dispozícii TU. Kupujúci môže kedykoľvek namietať proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, a to tak, že odmietne ďalšie dotazníky prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky sa dotazník kupujúcemu už nezasiela.

c) prevádzkovateľovi portálu zbozi.cz, ktorým je spoločnosť Seznam.cz, a.s., za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti zákazníkov. Právnym základom spracovania je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v zistení spokojnosti kupujúceho s nákupom u prevádzkovateľa. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Z. z.) a vykonáva sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu zbozi.cz je oprávnený použiť poskytnutú e-mailovú adresu výlučne na účely vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Všeobecných obchodných podmienok dostupných TU. Kupujúci môže kedykoľvek namietať proti zasielaniu e-mailových dotazníkov odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky sa dotazník kupujúcemu už nezasiela.

d) vydavateľovi kreditnej karty v prípade platby kreditnou kartou na účely prípadnej výnimky TRA (analýza rizika transakcie), aby sa umožnil jednoduchší nákupný proces a z dôvodu oprávneného záujmu predávajúceho na spracovaní transakcie, pričom údaje môžu byť poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa.

Čas skladovania

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyzdvihnutie a dodanie tovaru) a po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) alebo po dobu zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca je povinný v zmysle § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.) uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov od skončenia účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (t. j. v prípade nákupu tovaru v priebehu roka 2023 je potrebné faktúru uchovávať do konca roka 2028). Správca je zároveň povinný podľa § 47 zákona o správe daní (č. 337/1992 Zb.) uchovávať faktúru 3 roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (t. j. ak ste tovar nakúpili v priebehu roka 2023, faktúru je potrebné uchovávať pre daňové konanie do konca roka 2026). Faktúra obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Ak je predávajúci platiteľom DPH, potom kupujúci zároveň berie na vedomie, že správca je povinný podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Z. z.) uchovávať daňové doklady 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, že ak nakúpite tovar v priebehu roka 2023, faktúru je potrebné uchovávať do konca roka 2033). Daňový doklad obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho v súvislosti s osobnými údajmi

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má kupujúci právo:

a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak áno, právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám definovaným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, okrem toho má kupujúci s prihliadnutím na účely spracovania právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;

c) právo na výmaz ("právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, akonáhle už nie sú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ neexistuje iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie;

d) obmedziť spracúvanie osobných údajov v prípadoch definovaných v článku 18 GDPR;

e) na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;

f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR.

Na požiadanie poskytne správca kupujúcemu informácie o opatreniach prijatých v každom prípade do 20 dní od prijatia žiadosti.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom v tejto oblasti, a podať mu sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie a údaje neregistrovaných kupujúcich použije výlučne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové alebo obchodné účely.

 

Riešenie sporov

Spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) má kupujúci právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Česká obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na žiadosť kupujúceho, a to len vtedy, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim. Návrh možno podať do jedného roka odo dňa, keď kupujúci prvýkrát uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho.

Kupujúci má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy RSO, ktorá je k dispozícii na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa môže obrátiť na dTest, o.p.s. a poradiť sa o svojich spotrebiteľských právach aj prostredníctvom www.dtest.cz/poradna alebo na telefónnom čísle +420 299 149 009.

Predávajúci sa zaväzuje prednostne sa snažiť o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporov je možné uskutočniť aj prostredníctvom služby VašeSťažnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona o mediácii (č. 202/2012 Z. z.) ani rozhodcovským konaním podľa zákona o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských rozsudkov (č. 216/1994 Z. z.) a jeho použitie nemá vplyv na právo strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

Počas rokovaní o mimosúdnom urovnaní premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka neplynú ani nezačnú plynúť, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne pokračovať v rokovaniach.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Vybavovanie sťažností kupujúcich zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@cobishop.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie na elektronickú adresu kupujúceho.

 

Ostatné

Spätný odber elektrických zariadení a iných výrobkov

Ak predávajúci predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje povinnosť spätného odberu elektrozariadení a iných výrobkov, platí nasledovné:

Predávajúci zabezpečí spätný odber elektrozariadení z domácností a separovaný zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kupujúci je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenia pri kúpe nových podobných elektrozariadení, batérií alebo akumulátorov v prevádzke predávajúceho. Kupujúci je tiež oprávnený odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad alebo batérie či akumulátory na zberných miestach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Predávajúci zabezpečí bezplatný spätný odber elektrozariadení z domácností aj priamo v domácnosti, ak si kupujúci objedná tovar podobného druhu a použitia. Spätný odber sa vzťahuje na elektrozariadenia v počte zodpovedajúcom objednanému tovaru.

Elektrozariadenia, elektronický odpad, batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu so zmesovým odpadom, ale musia sa ukladať na určených miestach, t. j. v zberných dvoroch alebo na miestach spätného odberu, ako sú uvedené vyššie. Príslušné zariadenia a odpad sa ďalej použijú na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z takýchto zariadení a odpadu môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Záverečné ustanovenia

Ostatné záležitosti tu neuvedené sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi v platnom znení.

Zmluva a súvisiace záležitosti sa riadia českým právom.

Zmeny zmluvných podmienok v inej ako vzájomne písomne dohodnutej forme sú vylúčené.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe bez možnosti prístupu kupujúceho. Kupujúci však dostane všetky dokumenty, pre ktoré sa zo zákona vyžaduje textová forma, e-mailom, pričom kupujúci bude mať k nezmeneným dokumentom trvalý prístup. Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty, najmä objednávkový formulár a zmluvné podmienky, uložili na neskoršie použitie.

Tieto podmienky sú účinné od 15.10.2023.

Tieto obchodné podmienky vypracovala spoločnosť dTest, o.p.s. výlučne pre online predaj tovaru spotrebiteľom. Ich prijatím predávajúci dobrovoľne vstúpil do systému "skvalitňovania obchodných podmienok", ktorého cieľom je sprehľadniť a zjednodušiť obchodné podmienky, zlepšiť vzťah medzi spotrebiteľom a podnikateľom a jasne garantovať obchodné podmienky pre kupujúceho - spotrebiteľa. V prípade otázok k týmto podmienkam alebo v prípade nespokojnosti s konaním prevádzkovateľa nás môžete kontaktovať telefonicky na poradenskej linke dTestu: 299 149 009, elektronicky zaslaním otázky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna alebo písomne na adresu dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.


Respektujeme vaše súkromie.

Cobishop.cz používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky (základné súbory cookie), na meranie návštevnosti (analytické súbory cookie) a na personalizáciu reklamy (marketingové súbory cookie). Na to, aby sme mohli používať súbory cookie, potrebujeme váš láskavý súhlas. Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať naše služby. Podrobné informácie nájdete TU.

 

Súhlasím a prijímam
Podrobné nastavenie
Nesúhlasím